Book Presentation by Igor Krajchev

Игор Крајчев е македонски писател, првиот македонски писател на епска фантастика. Тој е роден на 24 Септември 1981 година во Велес, Република Македонија.
Igor Krajchev is Macedonian writer, the first writer of epic fantasy in Macedonia. He was born on 24th of September, 1981, in Veles, Republic of Macedonia.
Крајчев е Дипломиран професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности, со македонски јазик, а моментално е постдипломец на катедрата за книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.
He has become a BA in Macedonian literature and South Slavic literature, and now he is studying as postgraduate student at the  Faculty of Philology “Blaze Koneski” in Skopje.
Игор Крајчев е потпретседател на Друштвото на писатели „Коста Солев Рацин“ од Велес
Igor Krajchev is a vice-president of the Writers’ Association “Kosta Solev Racin” – Veles
Работи како Директор на Локалната библиотека „Гоце Делчев“ – Велес
He works as a Director of the City Library “Goce Delchev” – Veles
Во 2005 година, ја издаде својата прва книга „Реалности“ – збирка постмодернистичка поезија.
He published his first book of modern poetry “Realnosti” (“Realities”) in 2005.
Во 2007 година, Крајчев го издаде првиот македонски епско-фантастичен роман „Воини и херои“, во издание на Матица, а кој беше поддржан од Министерствот за култура на Република Македонија, како дел од Националната програма за издаваштво.
In 2007 the first Macedonian Epic Fantasy novel “Voini i heroi” (“Warriors and Heroes”) was published as part of the National Publishing program of the Ministry of Culture of the R. Macedonia.
Во 2009 година, повторно во издание на Матица, излезе вториот роман на Игор Крајчев „Три секунди“, исто така како дел од Националната програма за издаваштво на Министерство за Култура на Република Македонија
In 2009, Krajchev published his second novel “Tri sekundi” (“Three seconds”), again as part of the same program of the Ministry.
Во 2012 година, поради целосна распродажба, Матица го издаде второто дополнето издание од романот „Воини и херои“.
The second edition of the novel “Warriors and Heroes” was published in 2012 after a complete sell-out of the first edition.
 Игор Крајчев е полноправен член на Друштвото на писатели на Македонија
 Igor Krajchev is a member of the Macedonian Writers’ Association
Тој е добитник на највисокото признание на град Велес „Деветоноемвриско признание“ за достигнувања на полето на литературата.
He has won the 9th November Prize for his contributions in the field of literature. 
Во 2013 година ја доби наградата „Прозни мајстори“ за најдобра прозна книга од македонски автор.
In 2013 Krajchev has won the “Prozni majstori”(Masters of Prose) Prize for best novel written by Macedonian author. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *